مراحل درخواست صدور گواهی امضای الکترونیکی

مراحل درخواست صدور گواهی الکترونیکی

کابرد توکن چیست؟ صدور گواهی امضای الکترونیکی در دفاتر ثبت نام بر روی توکن انجام می شود. توکن جهت ذخیره سازی و به عنوان نگهدارنده گواهی امضای الکترونیکی استفاده می شود. بنابراین قبل از صدور گواهی باید توکن را تهیه کرده باشید.

توکن امضای دیجیتال مدل k3

ارسال رایگان 

 

قیمت نهایی مصرف کننده

۲۳۵۰۰۰

تومان